Over ons!

WAT IS “HISTORICAL WAR WHEELS”

De Vereniging Zonder Winstoogmerk “Historical War Wheels”, werd op 1 september 1988 opgericht door enkele verzame­laars van oude WWII militaire voertuigen.  Wij hadden éénzelf­de doel: het zoeken naar en restaureren van geallieerde militaire voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog. In tal van musea, over de ganse wereld vindt men materiaal uit deze periode. In België, zoals ook in Nederland en in Frankrijk, worden ruilbeurzen georganiseerd voor verzamelaars van voer­tuigen en / of voorwerpen uit de periode  1940 – 1945. Dat gaat van foto’s, documenten, volledige uniformen, jeeps, Sherman-tanks, dolken, tot houwitsers e.a….  De leden van “Historical War Wheels” zijn echter een bijzon­dere soort verzamelaars.  Hun hobby is in de voorbije jaren zodanig gegroeid, dat de Vereniging “Historical War Wheels” één van de grotere clubs voor verzamelaars van oude WWII militaire voertuigen van België geworden is.

Elk voertuig wordt in zijn originele staat teruggebracht en het wagenpark telt dan ook vele unieke stukken, gaande, van de parascooter ( = kleine motorfiets voor parachutisten ) tot de 33 ton zware Sherman-tank!  Om deze zeldzame verzamelstukken te vinden, aarzelen sommige leden niet om tot ver buiten de landsgrenzen, een soms tot schroot herschapen voertuig op te sporen en aan hun verzameling toe te voegen. Wanneer echte verzamelaars aan iets beginnen, dan willen zij dat grondig en correct doen!

Historische militaire voertuigen  vinden, aankopen en restaureren is een duur hobby en vergt enorm veel vakmanschap.  Ermee deelnemen aan activiteiten vormt de bekroning op het werk, maar… om dit militair voertuig volledig tot zijn recht te laten komen is een complete bemanning in origi­neel uniform onontbeerlijk. Daarvoor de juiste uniformen en attributen vinden is geen eenvoudige zaak.  Temeer, want zo een voertuig maakte immers deel uit van een eenheid, van een bepaald leger, en de stijl en de persoonlijkheid van dit leger, zij het Amerikaans, of geallieerd moeten gerespecteerd worden.

Aldus groeide vanzelf een nieuwe  en ruimere visie in de Vereniging, waardoor de statuten nu als doelstelling voorzien : “… het in stand houden van historische militaire voertuigen uit de periode  1940 – 1945, de daarbij horende historische uitrusting, wapens, kledij en andere voorwerpen; het organiseren van en/of deelnemen aan historische evenementen, activiteiten en herdenkingen die betrekking hebben op de militaire geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog”.

Volgens deze principes wordt ook deelgenomen aan “Re-enactement” week-ends, door onze Vereniging, of door initiatief van onze leden georganiseerd.

WAT DOET HISTORICAL WAR WHEELS ?

Om hogergenoemde doelstellingen waar te kunnen maken is de V.Z.W.” Historical War Wheels ” uitgegroeid tot een belangrijke organisator van historische evenementen en bevrijdingsherdenkingen. ( o.m. bevrijdingsfeesten van o.a. Zele, Boom, Brussel, Antwerpen, Dendermonde, Lokeren, Normandië, Arnhem, Bussum, Bastogne en Beveren, en organisaties zoals  “Clearlake” , “Supply Point”  e.a.).

Onze leden nemen deel aan “Open Deur-dagen” van het Amerikaanse en Belgische leger, en de club organiseert rondritten en bezoeken aan historische slagvelden, monumenten, musea en kerkhoven.

Eénmaal per jaar vindt onze internationale meeting “Supply Point” plaats, op Fort 2 te 2160 Wommelgem met deelname van Belgische en vele buitenlandse clubs.  Daar worden allerlei thema’s uitgebeeld die betrekking hebben op het Amerikaanse leger anno 1944. Ook verschillende andere organisaties worden jaarlijks gepland, o.a. ons wintertreffen “Operation Breakthrough”.

Het organiseren van tentoonstellingen & spektakels, re-enactment activiteiten, en het uitbeelden van het kampleven met thema’s, hebben een uniek doel, nl. het bewaren en promoten van de geschiedenis van het Derde Amerikaanse Leger tijdens de Tweede Wereldoorlog. “Historical War Wheels” stelt daarbij zeer hoge eisen om de perfectie te benaderen! Storende factoren zoals vlag­gen, zelfklevers, moderne kledij en civiele voorwerpen worden geweerd, en een correcte houding t.o.v. de geschiedenis wordt aan de deelnemers opgelegd.  Plaatselijke autoriteiten doen vaak beroep op onze deskundigheid teneinde het verleden op een gepaste manier te herdenken, en onze Vereniging wil dan ook een belangrijke rol spelen in het beschermen en het naar waarde schatten van dit historisch patrimonium dat in betrekking staat met het roemvolle Derde Amerikaanse Leger en zijn prestigieuse leider Generaal George S.PATTON Jr. Daarvoor worden alle uniformen en voertuigen voorzien van het kenteken van het Derde Leger, een principe waarvan de Vereniging nooit zal afwijken. De mogelijkheden zijn legio; Hoofdkwartier, Transmissietroepen, Genie, Medische dienst, Cavalerie, Militaire Politie, enz. Door de kwaliteit van onze voertuigen en onze efficiënte organisatie,  heeft de  Belgische  en buitenlandse televisie  reeds  verschillende  malen  beroep gedaan op onze club ( met name de VRT voor “Klein Londen, Klein Berlijn” en VTM  & ATV/RTV voor meerdere repor­tages ).

Verschillende andere activiteiten worden gepland of zijn in voorbereiding.”Historical War Wheels” kreeg als enige club de leiding ( voor nederlandstalig België en Nederland) van de organisatie belast met de officiële herdenkingsfeesten van de Geallieerde Landing in Nor­mandië  ( 1994 &1999 ).  Tevens  organi­seerden wij  de herdenking van Operation Market-Garden te Arnhem (Nederland)   (september 1994 ). Wij proberen onze organisatie steeds verder te vervolmaken en streven naar méér kwaliteit en geloofwaardigheid naar het publiek toe, hetgeen vooral door talrijke veteranen wordt gewaardeerd. Zij zijn zeer gevoelig aan de manier waarop wij het dagelijks leven van de Amerikaanse G.I. tijdens de Tweede Wereldoorlog voorstellen…

Om dit alles te verwezenlijken organiseert onze Vereniging voor zijn leden spreekbeurten en uiteenzettingen m.b.t. uitrusting, uniformen en bewapening, zoals door het Derde Amerikaanse Leger gebruikt, en in ons driemaandelijks Tijdschrift staat boordevol tips, studies en informatie over dit onderwerp.

WAAROM DOET “HISTORICAL WAR WHEELS” DIT ?

Achter al deze activiteiten zit wel degelijk een bepaalde filosofie.  Eerst mag duidelijk gesteld worden dat “Historical War Wheels” geen paramilitaire Vereniging is, hoewel wij zeer goede relaties onderhouden met het Amerikaanse en Bel­gische leger.  Wanneer de leden bij bepaalde evenementen onbruik­baar gemaakte  wapens dragen, is dit alleen om de historische werkelijkheid na te bootsen,  er wordt met deze ‘wapens’ dan ook nooit gestoeid, en hierop wordt terde­ge toezicht gehouden! Politieke overtuigingen komen in de Vereniging nooit ter sprake.  Toch nemen wij wel degelijk een principieel ideologisch standpunt in.  Bij onze herdenkingen en andere activiteiten, herinneren wij immers steevast aan de Amerikaanse militaire hulp (en geallieerde bijdrage) in 1940 en de bevrijding van België door de Geallieerden.

Bevrijding … waarvan ?

Duizenden geallieerde soldaten sneuvelden om ons te bevrijden van één der wreedste militaire dictaturen, nl. die van het nazisme.  In 4 jaar bezetting, heeft dit regime miljoenen onschuldigen omgebracht.  Het is daarom onze plicht deze soldaten en verzet-strijders te eren en te herdenken, zij gaven immers hun leven om dat van onze ouders en het onze te vrijwaren.  Zij herstelden door hun offers, de Democratie! Om al deze voornoemde redenen zal “Historical War Wheels” steeds onze bevrijders blijven herdenken, omdat wij allen van oordeel zijn dat onze DEMOCRATIE tot elke prijs moet verdedigd worden!

Sinds 21 februari 1998 maakt “Historical War Wheels”, deel uit van de Federatie Belgium Military Vehicle Conservation Group (Belgium M.V.C.G.) , die  andere Belgische verenigingen met gelijkgestelde doelen  samenbrengt. Dit maakt onze slagkracht groter, wanneer dit nodig is voor, b.v. grote organisaties, aanpassing  van  wetteksten  enz. Een  eigen gedragscode werd vastgelegd en iedere club moet  deze  respecteren  ( inzage is  mogelijk  na opname  als lid  van de club). Tevens zijn wij lid van de B.F.O.V. (Belgische Federatie voor Oude Voertuigen), onder lidnummer 165.

Enkele jaren geleden hebben wij ons verbonden met het ‘Fort 2 van Wommelgem’ welke ondertussen een V.Z.W. had opgericht door middel van enkele leden van onze club. Dit Fort 2 werd geklasseerd als historisch patrimonium en word door de V.Z.W. “Vriendenkring van het Fort”, in samenwerking met ons terug opgeknapt. Reeds vele restauratiewerken werden uitgevoerd (vrijwillige basis) en dit werd onze uitvalsbasis. Via de samenwerking met de gemeente Wommelgem, die optreed als eigenaar-beheerder van Fort 2, organiseren wij ons “Supply Point” op dit domein! Dit jaarlijks terugkerend levend museum (telkens het eerste weekend van augustus) zorgt ervoor dat niet alleen de plaatselijke bevolking maar ook alle mensen van buiten de gemeente en provincie een idee krijgen hoe het er aan toe ging tijdens de Tweede Wereldoorlog!

Bent U geïnteresseerd in de werking van onze Vereniging en wil U graag lid worden  neem dan contact op met de hierna vermelde persoon.