menuhww

De Club

» Wie zijn wij
» Lid worden
» Raad van bestuur
» Clubblad

Evenementen

» Agenda
» Fotoalbum

Informatie

» Verzekering-Keuring
» Nieuwtjes
» Linken

Supply Point

» Wat
» Programma
» Reglement
» Maaltijden
» InschrijvenReglement

 1. DEZE MANIFESTATIE IS UITSLUITEND VOORBEHOUDEN AAN GEALLIEERDE MILITAIRE & BURGER VOERTUIGEN UIT DE PERIODE '39- '45 OF HUN GELIJKWAARDIGE DUPLICATEN. ALLEEN DEZE VOERTUIGEN WORDEN OP HET TERREIN TOEGELATEN!! Het bestuur van Third U.S.Army, H.W.W. zal ieder ander voertuig , dat niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, toegang tot het domein weigeren.
 2. Wapens (alleen historische WWII) :Deze wapens, buiten diegene welke zich vast op een voertuig bevinden, zijn verboden buiten het domein. Handwapens e.d. (ook duplicaten) moeten zich steeds in een gesloten holster bevinden.
  ALLE WAPENS DIENEN VERGEZELD TE ZIJN VAN EEN GEHOMOLOGEERD BEWIJS VAN DEMILITARISATIE, DIT VOLGENS DE GELDENDE WAPENWETGEVING.
 3. Uitsluitend kaki tenten uit WWII of gelijkwaardige duplikaten zijn toegelaten op de kampplaatsen. Geen enkele burgertent of caravan/mobilhome zal worden toegelaten op de kampplaats, hierop wordt geen uitzondering gemaakt!
 4. Er is een aparte parking voor hedendaagse burger-en vrachtwagens voorzien.
 5. Ieder deelnemer is verplicht in te schrijven.
 6. ENKEL GEALLIEERDE UNIFORMEN UIT '40-'45 ZIJN TOEGELATEN (OF GELIJKWAARDIGE REPLICA’S) & BELGISCH VERZET.
 7. Iedere deelnemer dient in orde te zijn met de Algemene wetgeving.
 8. Het is ten strengste VERBODEN de afgebakende wegen te verlaten.
 9. Beschadig geen beplanting of bomen. Ze zijn gemeente-eigendom en duur.
 10. Houdt u aan de aanwijzingen van de dienstdoende mp's in het kamp.
 11. De snelheid in het kamp is maximum 5 mph.
 12. De organisatie behoudt zich het recht voor ieder persoon toegang tot het terrein, en/of deelneming aan de manifestatie te weigeren wanneer zij dit nodig achten om het goede verloop van deze organisatie te garanderen.
 13. De organisatie en het Third U.S.Army, Historical War Wheels bestuur zijn NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ONGEVALLEN OF DIEFSTAL. Er kan in GEEN ENKEL GEVAL klacht tegen de organisatoren ingediend worden.
 14. Diefstal, vandalisme of oproer, wordt onmiddelijk aan de betrokken overheid gemeld.
 15. Onmiddellijke uitsluiting wordt opgelegd aan die personen welke zich niet aan de reglementen ter zake houden.
 16. Een goede samenwerking met de Federale Politiediensten draagt zorg voor een regelmatige controle(dag & nacht), zodat een veilig gevoel de deelnemers kan geruststellen.
 17. De deelnemers verplichten zich ertoe, ten allen tijde een eerbare houding en gedrag aan te nemen en dit in de geest van een kameraadschappelijke sfeer, het hobby waardig.
 18. Het is ten strengste verboden loopgraven, schuttersputten, een kampvuur of barbecue aan te leggen, zonder toestemming van de organisatie.
 19. Geen enkele persoonlijke tap of bar buiten deze van de organsiatie, mag op het terrein opgezet worden.
 20. Door het feit van zijn inschrijving verklaart ieder bestuurder en zijn passagiers zich akkoord met het reglement en de voorschriften van de openbare wet en verklaard zich tevens akkoord alle raadgevingen en bevelen van de organisator Third U.S.Army, Historical War Wheels stipt op te volgen.

De organisatie en bestuur van Third U.S.Army, Historical War Wheels.